Vilkår og betingelser

Standardbetingelser for el-leverance til erhvervskunder

Nærværende standardbetingelser er gældende for kontrakter og tilbud, som er givet af Jysk Energi A/S CVR: 21 10 58 48 til erhvervskunder. Erhvervskunder er her defineret som købere med et CVR-nummer.

Levering af el sker i henhold til de mængder og priser, der nævnes i aftalen. Køber erklærer sig villig til at besvare forespørgsler og give tilladelser til at opsøge information om energiens fordeling og mængder.

1. Priser, betaling og fakturering
Alle priser for elektricitet og netydelse, herunder netabonnement, inklusive skatter og afgifter angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed. Jysk Energi fakturerer køber a conto hvert kvartal.
Afregning sker på baggrund af oplysninger fra netselskabet om købers elforbrug.

Afregning sker på baggrund af oplysninger fra netselskabet om købers elforbrug. Hvis Jysk Energi ikke modtager de relevante måledata, eller hvis der er fejl i de modtagne måledata, forbeholder Jysk Energi sig ret til at afregne a conto jævnfør kontrakten. På fakturaen fra Jysk Energi oplyses sidste rettidige indbetalingsdato og øvrige betalingsinformationer.

Fakturaens angivne forfaldsdag er også sidste rettidige betalingsdag. Her skal betalingen være fremme på den opgivne konto i det angivne pengeinstitut senest kl. 11.00. Hvis forfaldsdagen er en lørdag/søndag eller søgnehelligdag, er sidste rettidige betalingsdato den førstkommende bankdag herefter. Forfaldsdagen er normalt 14 dage netto. Sker betalingen ikke til tiden, så har Jysk Energi ret til at pålægge renter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med renteloven, og til erstatning for de omkostninger, som følger af den forsinkede betaling. Dertil kommer omkostninger for den skriftlige betalingspåmindelse og for øvrige foranstaltninger til inddrivelse af fordringen.

Jysk Energi kan ændre gebyrer, priser og prisberegningsmetode med én måneders varsel efter gældende lovgivning, medmindre ændringen skyldes regulatoriske forhold, hvor varslet kan være kortere.

Såfremt afregningsgrundlaget/retningslinjerne ændres fra skabelon- til timeafregning eller fra time- til skabelonafregning kan Jysk Energi, kræve genforhandling af prisen på den mængde, der er nævnt i kontrakten. Det gælder uanset årsagen til ændringen.

2. Sikkerhedsstillelse
Før kontrakten træder i kraft, skal køber stille den eventuelle sikkerhed, som Jysk Energi kræver for at opfylde kontrakten. Hvis den aftalte sikkerhed ikke er stillet senest 14 dage efter kontraktens indgåelse, bortfalder aftalen og Jysk Energi kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i henhold til punkt 8. Jysk Energi kan kræve sikkerhedsstillelse efter kontraktens ikrafttræden, såfremt Jysk Energi skønner, at køber vil komme i restance eller betalingen bliver uerholdelig.

3. Forholdet mellem køber og netselskabet
Det er en forudsætning for levering af elektricitet fra Jysk Energi, at køber er tilsluttet det kollektive forsyningsnet og dermed har indgået en aftale med sit lokale netselskab. Forholdet mellem køber og det lokale netselskab er reguleret af netselskabets til enhver tid gældende Tilslutningsbestemmelser. Netselskabet forestår transport af den leverede energimængde fra højspændingsnettet og til forbrugsstedet. I forhold til sit lokale netselskab skal køber især være opmærksom på følgende vilkår:

  1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbryde elforsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på det kollektive elforsyningsnet.

  2. Køber skal give Netselskabet uhindret adgang til Elanlæg, herunder Elmåler og Elinstallationer på kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af Elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning.

  3. Er elforsyningen til købers ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal køber sørge for, at alle elektriske apparater på kundens ejendom er slukkede, inden genåbningen finder sted.

  4. Køber skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af Elmåler og indberette måleresultatet til Netselskabet. Jysk Energi har ret til at kræve afregning på baggrund af skønnede tal, hvis ikke køber har indberettet korrekt selvaflæsning.

  5. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af Elmåler og hjemhente forbrugsdata.

  6. Køber skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at Elmåleren viser forkert.

Det er en forudsætning, at køber til enhver tid opfylder det lokale netselskabs betingelser for tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet (Tilslutningsbestemmelserne), for at Elleverandøren kan overholde sine forpligtelser i medfør af disse Leveringsbetingelser. Tilslutningsbestemmelserne kan findes på netselskabets hjemmeside. Jysk Energi har fuldmagt til at repræsentere køber i forbindelse med leverandørskifte over for Energinet.dk og købers netselskab.

Netselskabet er ansvarlig for målerudstyret og for målingernes korrekthed. Hvis måledata ikke foreligger, eller er fejlbehæftede, afregnes køber ud fra et beregnet forbrug baseret på tideligere forbrug på aftagestedet og købers tilsluttede brugsgenstande.

4. Forbrugsfleksibilitet
Køber er forpligtet til at meddele Jysk Energi om væsentlige ændringer i forbrugsmønstret. Jysk Energi yder fleksibilitet på +/-10 % af det aftalte årsforbrug, hvis andet ikke er aftalt i tilbuddet. Eventuelle afvigelser afregnes efter den gældende markedspris + tillæg. Aftaler under 100.000 kWh eller som er variable (uden loft), er undtaget og har ingen begrænsninger.

5. Leveringsforholdets løbetid, ophør, opsigelse, overdragelse og fortsættelse
En fastprisaftale er som udgangspunkt uopsigelig fra kontrakten er indgået til afslutningen af den aftalte leveringsperiode (bindingsperiode).
En spotaftale er en aftale, hvor prisen ændrer sig fra time til time i henhold til den nordiske el-børs, Nord Pools, time spotpris plus et tillæg pr. kWh. Aftalen kan ikke opsiges i bindingsperioden, men det er muligt at konvertere den til en fastprisaftale.

Køber kan dog opsige aftalen, hvad enten den er fast eller variabel, mod betaling af et afmeldingsgebyr til dækning af administrations- og prissikringsomkostninger. Opsigelsen kan dog tidligst få virkning med en måneds varsel til udgangen af en måned. Afmeldingsgebyret beregnes af Jysk Energi.

For alle aftaler gælder, at Jysk Energi automatisk fortsætter med at levere el til køber efter udløbet af den aftalte leveringsperiode, medmindre andet er aftalt. Levering af el sker derefter på de vilkår, der gælder for produktet Spot. Køber kan til enhver tid opsige leverancen med et varsel på en måned til udgangen af en kalendermåned. Ved ophør skal køber selv sørge for en ny leveringsaftale på et specielt elprodukt. En automatisk aftale kan altid ændres til en ny aftale med Jysk Energi, men ved indgåelse af aftale med anden part, kan det først ske med en måneds varsel i henhold til gældende lovgivning.

Såfremt køber sælger virksomheden til tredje part, kan de nye ejere overtage aftalen via en samtykkeerklæring. Ved salg af virksomheder inden for egne selskaber overføres leverancen på uændrede vilkår. Ved flytning overføres aftalen med køber til den nye adresse og det nye målepunkt. Køber skal varsle Jysk Energi og det lokale netselskab om flytningen med en måneds varsel til udløbet af en kalendermåned og oplyse flytningsdato, samt ny adresse og aftagenummer. Der kan forekomme prisjusteringer i forbindelse med skifte fra et prisområde til et andet.

Ved aftaleforholdets ophør sender Jysk Energi slutafregning til køber senest 12 måneder efter, at Jysk Energi har modtaget måledata og andre øvrige relevante data fra køber eller netselskab. Køber må hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge aftalen uden Jysk Energis skriftlige samtykke. Jysk Energi må uden købers samtykke gennemføre overdragelser til et nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand.

Nye aftagenumre kan tilføjes aftalen efter forudgående accept fra Jysk Energi.

Overholder køber ikke sine forpligtelser beskrevet her i punkt 5, kan Jysk Energi pålægge køber et gebyr for tabt indtjening på målepunktet.

6. Misligholdelse
Begge parter har ret til at hæve aftalen, dersom den anden part i væsentlig grad misligholder aftalen, eller at det er klart, at væsentlig misligholdelse vil indtræde. Ophævelse skal meddeles den anden part skriftligt pr. brev eller mail. Aftalen anses som hævet, når brevet/mailen om ophævelsen er kommet frem til den anden part, dersom ovennævnte mislighold stadig eksisterer. Går køber i rekonstruktion, går konkurs eller, hvis denne beviseligt bliver eller erkender at være insolvent, herunder ved ansøgning om gældssanering, skal Jysk Energi straks underrettes herom, og måleren straks aflæses. Jysk Energi kan hæve aftalen, hvis der ikke straks stilles en betryggende sikkerhed for købers rettidige opfyldelse af aftalens resterende forpligtigelser.

7. Erstatning
Erstatning ved aftalebrud fra en parts side, herunder merudgifter ved erstatningskøb/salg af el og de direkte følger af et umiddelbart nedbrud, som den anden part er påført ved aftalebruddet, følger dansk rets almindelige erstatningsregler. Længerevarende driftstab er undtaget, idet det anbefales køber at tegne en driftstabsforsikring. Den part, som påberåber sig aftalebrud fra den anden parts side, skal gøre en reel indsats for at begrænse sit tab mest muligt. Forsømmes dette, må parten bære en tilsvarende del af tabet. Køber kan dog i intet tilfælde gøre krav på erstatning for driftstab eller andet indirekte tab gældende overfor Jysk Energi.

Jysk Energi er fri for ethvert ansvar for skade og tab ved afbrydelse, indskrænkninger eller mangel ved levering som følge af pålagt rationering fra myndigheders side, force majeure eller lign. situationer (krig, større strejker, lockout samt naturkatastrofer). Når der foreligger en pålagt rationering, skal køber straks adviseres. Parterne er i et sådant tilfælde gensidigt forpligtede til at begrænse eventuelle skadevirkninger.

8. Voldgift
Opstår der uenighed mellem Jysk Energi og køber om, hvordan aftalen skal forstås eller anden uenighed som følge af aftalens skabte forhold, påhviler det parterne at søge uenigheden fjernet indbyrdes ved imødekommende forhandlinger. Fører forhandlingerne ikke til et positivt resultat, kan stridsspørgsmålene af enhver af deltagerne indbringes for voldgiftsret. Voldgiftstvisterne afgøres af en voldgiftsret, nedsat af Det danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med "Regler for behandling af sager ved Den almindelige Voldgift i Danmark".

9. Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl, og for at administrationen kan godkende priser og beregninger (CfD og profiltillæg mv.) i fremsendte tilbud.

10. Uoverensstemmelser, klager samt værneting for sagsanlæg
Klager vedrørende leverancen i henhold til aftalen og leveringsbetingelserne kan rettes skriftligt til Jysk Energis kundeafdeling på: kundeservice@jyskenergi.dk. Jysk Energi vil behandle klagen hurtigst muligt. Køber kan indgive civilretlig klage over Jysk Energis afgørelse til Ankenævnet på Energiområdet, www.energianke.dk, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 4171 5000, e-mail: post@energianke.dk. Køber kan ligeledes indgive klage til Ankenævnet på Energiområdet, såfremt Jysk Energi ikke har svaret en måned efter indgivelse af en klage til denne.

Retssager mod Jysk Energi A/S vedrørende aftalen og/eller leveringsbetingelserne skal anlægges ved Retten i Holstebro.

11. Ændringer
Jysk Energi forbeholder sig ret til ensidigt at ændre disse leveringsbetingelser og vilkårene i Aftalen, herunder priserne. Væsentlige ændringer til ugunst for køber iværksættes med et forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Jysk Energi informerer desuden om øvrige ændringer til ugunst for kunden, via www.jyskenergi.dk, nyhedsmail, regningsfremsendelse eller på anden måde. Ønsker køber ikke at fortsætte aftalen på de ændrede vilkår, kan køber ophæve aftalen.