Vilkår og betingelser

Standardbetingelser for el-leverance til private kunder

Standardbetingelser for el-leverance til private kunder

Herunder finder du Jysk Energis standardbetingelser for kontrakter og tilbud til private kunder. Privatkunder er købere uden et CVR-nummer.

Disse betingelser gælder for alle elleverancer inklusive netydelser (distribution) fra Jysk Energi til køber, medmindre andet fremgår af aftalen. Leveringsbetingelserne udgør en integreret del af Aftalen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i Aftalen og disse leveringsbetingelser, har Aftalens bestemmelser forrang.

 

1. Priser, betaling og fakturering

Alle priser for elektricitet og netydelse, herunder netabonnement, inklusive skatter og afgifter angives og afregnes i den i Danmark benyttede møntenhed. Jysk Energi fakturerer køber kvartalsvis forud.

Afregning sker på baggrund af oplysninger fra netselskabet om købers elforbrug.

Fakturaens angivne forfaldsdag er også sidste rettidige betalingsdag. Her skal betalingen være fremme på den opgivne konto i det angivne pengeinstitut senest kl. 11.00. Hvis forfaldsdagen er en lørdag/søndag eller helligdag, er sidste rettidige betalingsdato den førstkommende bankdag herefter. Forfaldsdagen er 14 dage netto efter fakturadatoen. Er man tilmeldt PBS vil forfaldsdagen være løbende måned +1 dag. Sker betalingen ikke til tiden, så har Jysk Energi ret til at pålægge renter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med renteloven, og til erstatning for de omkostninger, som følger af den forsinkede betaling. Dertil kommer omkostninger for den skriftlige betalingspåmindelse og for øvrige udgifter i forbindelse med inddrivelse af fordringen.

Har køber anmodet Jysk Energi om en ”Strakslevering”, altså Leveringsstart inden udløbet af fortrydelsesretten, er Jysk Energi berettiget til at opkræve betaling for den elektricitet, der er leveret, inden Aftalen blev bragt til ophør.

Oplysning om aktuelle tariffer, gebyrer og andre priser fremgår på www.jyskenergi.dk.

 

2. Sikkerhedsstillelse

Hvis der er grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos kunden, kan Jysk Energi stille krav til køber om kontant depositum, anfordringsgaranti fra købers bank eller anden tilfredsstillende sikkerhed som vilkår for at indgå en leveringsaftale eller som vilkår for fortsat levering. Dette gælder også, selvom køber ikke aktuelt er i restance overfor Jysk Energi. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride Jysk Energis risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling. Jysk Energi kan kræve, at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes. Jysk Energi forbeholder sig ret til, i hele aftaleperioden, løbende at modtage kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og/eller skyldnerregistre

 

3. Persondata

Køber skal ved aftalens indgåelse udlevere CPR nr. for at blive kunde ved Jysk Energi, dette bruges ved skift af elleverandør og fremadrettet til udbetaling af evt. overskydende betaling via Nem-Konto. Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevarer Jysk Energi også andre oplysninger om køber. Disse oplysninger kan Jysk Energi videregive til andre, hvis det er nødvendigt for at varetage leverancen.

 

Jysk Energi videresælger ikke oplysninger til 3. part. Køber kan få indsigt i oplysningerne

og anmode om at få oplysningerne berigtiget ved at skrive til Jysk Energis Kundeservice,

gå ind på ”Din Side” på www.jyskenergi.dk eller gå direkte ind på eloverblik.dk. Jysk

Energi kan kræve gebyr for at give et skriftligt svar.

 

4. Forholdet mellem køber og netselskabet

Det er en forudsætning for levering af elektricitet fra Jysk Energi, at køber er tilsluttet det

kollektive forsyningsnet og dermed har indgået en aftale med sit lokale netselskab.

Forholdet mellem køber og det lokale netselskab er reguleret af netselskabets til enhver tid

gældende Tilslutningsbestemmelser. Netselskabet forestår transport af den leverede

energimængde fra højspændingsnettet og til forbrugsstedet. I forhold til sit lokale

netselskab skal køber især være opmærksom på følgende vilkår:

 

 1. Netselskabet har ansvaret for en tilfredsstillende spændingskvalitet og kan afbrydeelforsyningen i tilfælde af nødvendigt arbejde på det kollektive elforsyningsnet.

   

 2. Køber skal give Netselskabet uhindret adgang til elanlæg, herunder elmåler og

  elinstallationer på kundens ejendom i forbindelse med eftersyn, afprøvning, aflæsning, kontrol, reparation og udskiftning af elanlæg mv. samt afbrydelse af elforsyning.

   

 3. Er elforsyningen til købers ejendom blevet afbrudt, og skal der ske genåbning, skal

  køber sørge for, at alle elektriske apparater på kundens ejendom er slukkede, inden

  genåbningen finder sted.

   

 4. Køber skal på anmodning fra Netselskabet foretage selvaflæsning af elmåler og

  indberette måleresultatet til Netselskabet. Jysk Energi har ret til at kræve afregning på baggrund af skønnede tal, hvis ikke køber har indberettet korrekt selvaflæsning.

   

 5. Netselskabet kan til enhver tid foretage kontrolaflæsning af elmåler og hjemhente

  forbrugsdata.

   

 6. Køber skal straks underrette Netselskabet, hvis der er tegn på, at elmåleren viser

  forkert.

 

Det er en forudsætning, at køber til enhver tid opfylder det lokale netselskabs betingelser

for tilslutning til og anvendelse af det kollektive elforsyningsnet (Tilslutningsbestemmelserne), for at elleverandøren kan overholde sine forpligtelser i

medfør af disse Leveringsbetingelser. Tilslutningsbestemmelserne kan findes på

netselskabets hjemmeside. Jysk Energi har fuldmagt til at repræsentere køber i

forbindelse med leverandørskifte over for Energinet.dk og købers netselskab.

 

Netselskabet er ansvarlig for målerudstyret og for målingernes korrekthed. Hvis måledata

ikke foreligger, eller er fejlbehæftede, afregnes køber ud fra et beregnet forbrug baseret på

tidligere forbrug på aftagestedet og købers tilsluttede brugsgenstande.

 

5. Leveringsforholdets løbetid, ophør, opsigelse, overdragelse og fortsættelse

Med mindre kontrakten angiver andet, er der ingen binding på aftalen og køber kan derfor

opsige aftalen efter ønske. Angiver kontrakten en bindingsperiode, vil en opsigelse udløse

et gebyr på 500 kr. inkl. moms for misligholdt kontrakt til dækning af omkostninger ved afvikling af aftalen.

 

For alle aftaler gælder, at Jysk Energi automatisk fortsætter med at levere el til køber efter

udløbet af den aftalte leveringsperiode, medmindre andet er aftalt. Levering af el sker

derefter på de vilkår, der gælder for produktet Kvartals El+. En automatisk aftale kan altid

ændres til en ny aftale med Jysk Energi, ved indgåelse af aftale med anden part, sker det i

henhold til gældende lovgivning.

 

Ved flytning overføres aftalen med køber til den nye adresse og det nye målepunkt. Køber

skal varsle Jysk Energi om flytningen tidligst 2 måneder og senest 3 hverdage inden

flytningen. Der kan forekomme prisjusteringer i forbindelse med skifte fra et pris- og/eller

netområde til et andet.

 

Ved aftaleforholdets ophør sender Jysk Energi slutafregning til køber senest 6 uger efter

aftaleforholdets ophør. Tilsvarende sender Jysk Energi flytteafregning til køber senest 6

uger efter leveringsophør på den fraflyttede adresse. Køber må hverken helt eller delvist

overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge aftalen uden Jysk Energis skriftlige

samtykke. Jysk Energi må uden købers samtykke gennemføre overdragelser til et

nuværende eller fremtidigt koncern- eller interesseforbundet selskab i Europa og/eller som

led i en hel eller delvis overdragelse af sine aktiviteter til tredjemand.

 

6. Misligholdelse

Begge parter har ret til at hæve aftalen, dersom den anden part i væsentlig grad

misligholder aftalen, eller at det er klart, at væsentlig misligholdelse vil indtræde.

Ophævelse skal meddeles den anden part skriftligt pr. brev eller mail. Aftalen anses som

hævet, når brevet/mailen om ophævelsen er kommet frem til den anden part, dersom

ovennævnte mislighold stadig eksisterer. Går køber i rekonstruktion, går konkurs eller,

hvis denne beviseligt bliver eller erkender at være insolvent, herunder ved ansøgning om

gældssanering, skal Jysk Energi straks underrettes herom, og måleren straks aflæses.

Jysk Energi kan hæve aftalen, hvis der ikke straks stilles en sikkerhed for købers rettidige

opfyldelse af aftalens resterende forpligtigelser.

 

Jysk Energi er berettiget til at indberette forholdet til godkendte kreditoplysningsbureauer

og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

 

7. Afbrydelse

Jysk Energi kan foranstalte afbrydelse af elforsyningen til køber, når Aftalen ophæves.

Forsyningsafbrydelse kan ikke ske, hvis køber modtager levering fra en anden

elleverandør. Omkostninger forbundet med forsyningsafbrydelsen, herunder genåbning af

forsyningen, afholdes af køber.

 

8. Erstatning

Erstatning ved aftalebrud fra en parts side, herunder merudgifter ved erstatningskøb/salg

af el og de direkte følger af et umiddelbart nedbrud, som den anden part er påført ved

aftalebruddet, følger dansk rets almindelige erstatningsregler. Den part, som påberåber sig

aftalebrud fra den anden parts side, skal gøre en reel indsats for at begrænse sit tab mest

muligt. Forsømmes dette, må parten bære en tilsvarende del af tabet. Køber kan dog i

intet tilfælde gøre krav på erstatning for driftstab eller andet indirekte tab gældende overfor

Jysk Energi.

 

Jysk Energi er fri for ethvert ansvar for skade og tab ved afbrydelse, indskrænkninger eller

mangel ved levering som følge af pålagt rationering fra myndigheders side, force majeure

eller lign. situationer (krig, større strejker, lockout samt naturkatastrofer). Når der foreligger

en pålagt rationering, skal køber straks adviseres. Parterne er i et sådant tilfælde gensidigt

forpligtede til at begrænse eventuelle skadevirkninger.

 

9. Fortrydelsesret

Køber har 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens regler. Fristen på 14 dage

løber fra datoen for købers accept af aftalen og disse vilkår. Køber kan benytte

fortrydelsesretten ved at skrive til kundeservice@jyskenergi.dk. For at fortrydelsen er rettidig, skal

meddelelsen være afsendt til Jysk Energi senest den dag, hvor fristen udløber. Hvis

fortrydelsesretten udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller

nytårsaftensdag, kan fortrydelse ske den følgende hverdag. Har køber givet samtykke til,

at levering af el kan påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb, bortfalder

fortrydelsesretten, når leveringen påbegyndes.

 

10. Uoverensstemmelser, klager samt værneting for sagsanlæg

Klager vedrørende leverancen i henhold til aftalen og leveringsbetingelserne kan rettes

skriftligt til Jysk Energis kundeafdeling på: kundeservice@jyskenergi.dk. Jysk Energi vil

behandle klagen hurtigst muligt. Køber kan indgive civilretlig klage over Jysk Energis

afgørelse til Ankenævnet på Energiområdet, www.energianke.dk, Carl Jacobsens Vej 35,

2500 Valby, tlf. 4171 5000, e-mail: post@energianke.dk. Køber kan ligeledes indgive klage

til Ankenævnet på Energiområdet, såfremt Jysk Energi ikke har svaret en måned efter

indgivelse af en klage til denne.

 

Retssager mod Jysk Energi A/S vedrørende aftalen og/eller leveringsbetingelserne skal

anlægges ved Retten i Holstebro.

 

11. Ændringer

Jysk Energi forbeholder sig ret til ensidigt at ændre disse leveringsbetingelser og vilkårene

i Aftalen, herunder priserne. Væsentlige ændringer til ugunst for køber iværksættes med et

forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Jysk Energi informerer

desuden om øvrige ændringer til ugunst for kunden, via www.jyskenergi.dk, nyhedsmail,

regningsfremsendelse eller på anden måde. Ønsker køber ikke at fortsætte aftalen på de

ændrede vilkår, kan køber ophæve aftalen.